هرمنوتیک و پراگماتیک
54 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » مهر و آبان 1377 - شماره 80 » (23 صفحه - از 82 تا 104)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در عصر حاضر، مبحث شیوه تفسیر، جایگاه ویژه‏اى در مباحث مربوط به دین و فرهنگ دارد. اعتقادات، اعمال دینى، افسانه‏ها و اسطوره‏ها، علاوه بر این که خود تفسیراند، متونى هستند که به تعبیر و تفسیر نیاز دارند.قسمت عمده کتاب مقدس عبرى را تفسیرهایى درباره اعمال مردم و حوادثى که براى آنها رخ داده است و انگیزه‏ها و اهداف در پس آن رفتار و حوادث، تشکیل مى‏دهد. آثار مسیحى نخستین، شامل تفسیر حوادث مربوط به حیات و ممات حضرت عیسى مى‏باشد. همه جامعه‏هاى دینى به مقیاس وسیعى سرگرم تفسیرهاى کتاب مقدس، افسانه‏ها، داستانها یا اسناد حقوقى که نسلهاى پیشین براى آنها به ارث گذاشته‏اند، بوده و بدان دلمشغول‏اند.افسانه‏ها پرسشهایى را در مورد منشأ ابهام پدیده‏هاى نابه‏هنجارى که نمى‏توان آن را در نظام مفهومى موجود درک کرد، همچون مفهوم رنج و مرگ، مطرح مى‏کنند.مشکلات در تفسیر به بحرانهایى تبدیل شده و آن بحرانها سبب نوآورى و ابداعاتى در تفسیر و ارائه راه حل‏هایى براى حل مشکلاتى که به آن بحرانها انجامیده شده است. (*)این بخش ترجمه آزاد قسمتهایى از کتاب ذیل است: Wayne Proudfoot,Retligious Experence.II.1985, University of California press,