تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1371 
فلسفه و فقه و اصول 
موسسه امام خمینی 
 
اجتهاد